Projekt konkursowy „Przedszkolak w kaloszach”

to projekt realizowany w latach 2022-2023 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  ukierunkowanego na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego.

Cel

  • zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego
  • stworzenie sali do terapii integracji sensorycznej
  • realizacja specjalnie opracowanych zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci:

zajęć specjalistycznych i terapeutycznych

zajęć rozwijających kompetencje kluczowe

  • nabywanie przez kadrę nowych kompetencji i kwalifikacji.

Założenia projektu są zgodne z główną ideą Fundacji Kaszubskie Słoneczniki zakładającą, że współczesna szkoła ma być otwarta na potrzeby i oczekiwania dzieci, co dotyczy również dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt łączy zatem naturalną dziecięcą potrzebę aktywności ruchowej na dworze i ich ciekawość świata z zainteresowaniami nowymi technologiami. Stawiamy zatem na zajęcia w terenie i pracę na iPadach czy robotykę. Oprócz wspierania uzdolnień i możliwości dzieci zajęcia wzmocnią budowanie relacji, wspomogą prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny. Zajęcia profilaktyczne z logorytmiki wesprą rozwój mowy u najmłodszych. 

Zdjęcia:

Logo projektu Przedszkolak w kaloszach.